Joer A

1. Adventssonndeg A
Mt 24,37-44
2. Adventssonndeg A
Mt 3,1-12
3. Adventssonndeg A
Mt 11,2-11
4. Adventssonndeg A
Mt 1,18-24
Helleg Famill A
Mt 2,13-15.19-23
Daf vum Här A
Mt 3,13-17
2. Sonndeg am Joereskrees A
Joh 1,29-34
3. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 4,12-23
4. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,1-12a
5. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,13-16
6. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,17-37
7. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,38-48
8. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 6,24-34
9. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 7,21-27
1. Faaschtesonndeg A
Mt 4,1-11
2. Faaschtesonndeg A
Mt 17,1-9
3. Faaschtesonndeg A
Joh 4,5-42
4. Faaschtesonndeg A
Joh 9,1-41
5. Faaschtesonndeg A
Joh 11,1-45
Pällemsonndeg A
Mt 21,1-11 + Mt 26,14-27,66
Ouschternuecht A
Mt 28,1-10
2. Ouschtersonndeg A
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg A
Lk 24,13-35
4. Ouschtersonndeg A
Joh 10,1-10
5. Ouschtersonndeg A
Joh 14,1-12
6. Ouschtersonndeg A
Joh 14,15-21
Christi Himmelfahrt A
Mt 28,16-20
7. Ouschtersonndeg A
Joh 17,1b-11a
Péngschten A
Joh 20,19-23
Dräifaltegkeetssonndeg A
Joh 3,16-18
Härläichendag A
Joh 6,51-58
Hellegt Häerz Jesu A
Mt 11,25-30
10. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 9,9-13
11. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 9,36-10,8
12. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 10,26-33
13. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 10,37-42
14. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 11,25-30
15. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,1-23
16. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,24-43
17. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,44-52
18. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 14,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 14,22-33
20. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 15,21-28
21. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 16,13-20
22. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 16,21-27
23. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 18,15-20
24. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 18,21-35
25. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 20,1-16a
26. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 21,28-32
27. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 21,33-44
28. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,1-14
29. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,15-21
30. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,34-40
31. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 23,1-12
32 Sonndeg am Joereskrees A
Mt 25,1-13
33. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 25,14-30
Christus Kinnek A
Mt 25,31-46
1. Adventssonndeg A
Mt 24,37-44
2. Adventssonndeg A
Mt 3,1-12
3. Adventssonndeg A
Mt 11,2-11
4. Adventssonndeg A
Mt 1,18-24
Helleg Famill A
Mt 2,13-15.19-23
Daf vum Här A
Mt 3,13-17
2. Sonndeg am Joereskrees A
Joh 1,29-34
3. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 4,12-23
4. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,1-12a
5. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,13-16
6. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,17-37
7. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 5,38-48
8. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 6,24-34
9. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 7,21-27
1. Faaschtesonndeg A
Mt 4,1-11
2. Faaschtesonndeg A
Mt 17,1-9
3. Faaschtesonndeg A
Joh 4,5-42
4. Faaschtesonndeg A
Joh 9,1-41
5. Faaschtesonndeg A
Joh 11,1-45
Pällemsonndeg A
Mt 21,1-11 + Mt 26,14-27,66
Ouschternuecht A
Mt 28,1-10
2. Ouschtersonndeg A
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg A
Lk 24,13-35
4. Ouschtersonndeg A
Joh 10,1-10
5. Ouschtersonndeg A
Joh 14,1-12
6. Ouschtersonndeg A
Joh 14,15-21
Christi Himmelfahrt A
Mt 28,16-20
7. Ouschtersonndeg A
Joh 17,1b-11a
Péngschten A
Joh 20,19-23
Dräifaltegkeetssonndeg A
Joh 3,16-18
Härläichendag A
Joh 6,51-58
Hellegt Häerz Jesu A
Mt 11,25-30
10. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 9,9-13
11. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 9,36-10,8
12. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 10,26-33
13. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 10,37-42
14. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 11,25-30
15. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,1-23
16. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,24-43
17. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 13,44-52
18. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 14,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 14,22-33
20. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 15,21-28
21. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 16,13-20
22. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 16,21-27
23. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 18,15-20
24. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 18,21-35
25. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 20,1-16a
26. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 21,28-32
27. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 21,33-44
28. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,1-14
29. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,15-21
30. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 22,34-40
31. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 23,1-12
32 Sonndeg am Joereskrees A
Mt 25,1-13
33. Sonndeg am Joereskrees A
Mt 25,14-30
Christus Kinnek A
Mt 25,31-46
Kuckt och . Voir aussi
 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
YouTube
SoundCloud
Twitter
Instagram
Facebook
Flickr
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement
5 avenue Marie-Thérèse
Bâtiment H, 1er Étage
L-2132 Luxembourg
+352 44 74 34 01
com@cathol.lu